ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι ενότητες είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν άλλες προτάσεις για παρουσιάσεις, οργάνωση ειδικών συνεδριάσεων ή poster.

Γενικές κατηγορίες

 • Γεωμορφολογία, ωκεανογραφία, κλιματολογία, υδρολογία
 • Πολιτισμική γεωγραφία
 • Οικονομική γεωγραφία
 • Πολιτική γεωγραφία, γεωπολιτική
 • Δημογραφία
 • Η γεωγραφία στην εκπαίδευση

Κλιματική κρίση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, πολιτική οικολογία

 • Τόποι και τοπία σε κίνδυνο
 • Διαχείριση φυσικών/ανθρωπογενών καταστροφών
 • Φτώχεια, περιβαλλοντική και χωροκοινωνική δικαιοσύνη

Αναπαραστάσεις, δεδομένα και ερμηνείες

 • Ανάλυση και αναπαραστάσεις τοπίων,
 • Χαρτογραφία και οπτικοποίηση δεδομένων
 • Χωρικές αναπαραστάσεις, χωρική ανάλυση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Χωρικές βάσεις δεδομένων, μεγάλα δεδομένα και τεχνική νοημοσύνη
 • Φωτοερμηνεία, τηλεπισκόπηση

Χώρος, οικονομία, σχεδιασμός

 • Χρηματιστικοποίηση, ψηφιακή οικονομία και πλατφόρμες
 • Εφοδιαστικές αλυσίδες, παγκόσμιο εμπόριο
 • Πολιτιστική και ψηφιακή οικονομία
 • Γεωγραφία του τουρισμού
 • Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Προγραμματισμός και σχεδιασμός πόλεων και περιφερειών
 • Συμμετοχικός σχεδιασμός

Θεωρητικές συζητήσεις και ερευνητικές στοχεύσεις

 • Έμφυλες σχέσεις και χωρικές πρακτικές
 • Queer οπτικές στον χώρο
 • Χώροι των παιδιών και των εφήβων
 • Μεταναστεύσεις· Όρια/Σύνορα/Εγκλεισμοί
 • Χώροι και υγειονομικές κρίσεις (επιδημίες, πανδημία COVID-19, κ.ά.).
 • «Βιώσιμη», «ανθεκτική» και «έξυπνη» ανάπτυξη
 • Άνιση γεωγραφική ανάπτυξη, χωρο-κοινωνικές ανισότητες
 • Αναδιαρθρώσεις του αστικού χώρου· gentrification

Διεκδικήσεις και αντιστάσεις

 • Γεωγραφίες της εργασίας και αντιστάσεις
 • Το δικαίωμα στην πόλη και στην κατοικία
 • Κινήματα υπεράσπισης δημόσιων χώρων
 • Αντιστάσεις στην υφαρπαγή των κοινών, κινήματα περιβάλλοντος
 • Επισιτιστική κρίση, εναλλακτική παραγωγή τροφίμων