ΠΟΣΤΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΟΣΤΕΡ

Για όσες εργασίες παρουσιαστούν με τη μορφή πόστερ οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Διαστάσεις πόστερ

80 (πλάτος) x 110 cm (ύψος) (προσανατολισμός κατακόρυφος).

Τίτλος Εργασίας, Ονόματα και Φορείς Συγγραφέων

Στο επάνω τμήμα του πόστερ θα πρέπει να υπάρχουν:

 • Στο κέντρο:
 1. Ο τίτλος της εργασίας (προτείνεται η γραμματοσειρά: Arial, 54pt-66 pt, Bold, με κεφαλαίους χαρακτήρες, στοίχιση στο κέντρο)
 2. Το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων  ως ακολούθως:

Όνομα Επώνυμο¹, Όνομα Επώνυμο², Όνομα Επώνυμον

(προτείνεται η γραμματοσειρά: Arial, 40pt-48pt, στοίχιση στο κέντρο)

 1. Τα στοιχεία του φορέα για κάθε συγγραφέα ως ακολούθως:

¹ διότητα / φορέας πρώτου συγγραφέα _email συγγραφέα

² Ιδιότητα / φορέας δεύτερου συγγραφέα _email συγγραφέα

ν Ιδιότητα / φορέας ν συγγραφέα _email συγγραφέα

(προτείνεται η γραμματοσειρά: Arial, 32pt-40pt, στοίχιση στο κέντρο)

 • Αριστερά:

Ο τίτλος του Συνεδρίου. 

 • Δεξιά:

Το/τα λογότυπο/πα του/των φορέα/έων από τον/τους οποίο/ους προέρχεται/ονται ο/οι συγγραφέας/φείς.

Κυρίως κείμενο

Η δομή του κυρίως κειμένου των πόστερ προτείνεται να περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφικές αναφορές

Για τις επικεφαλίδες των ενοτήτων του κυρίως κειμένου προτείνεται η γραμματοσειρά Arial, 28pt, Bold με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Για το κυρίως κείμενο προτείνεται η γραμματοσειρά Arial, 20pt-24pt.

Για τα επεξηγηματικά κείμενα (λεζάντες) των εικόνων, σχημάτων κλπ προτείνεται η γραμματοσειρά Arial, 18pt.

Tα γραφικά στοιχεία (γραφήματα, πίνακες, διαγράμματα, χάρτες, φωτογραφίες) του πόστερ θα πρέπει να είναι σε μέγεθος ώστε να είναι ευδιάκριτα από απόσταση 1,5 μέτρου.

Η εκτύπωση γίνεται με ευθύνη των εισηγητών. Τα πόστερ παραδίδονται κατά την έναρξη του Συνεδρίου ή το πρωί της ημέρας της παρουσίασης στη Γραμματεία του Συνεδρίου.